ANBI overzicht ABC gemeente Parousia Boskoop

Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Parousia Boskoop

Per adres: Voorofscheweg 434

2771 MS Boskoop

Email: info@abcboskoop.nl

Website: http://www.abcboskoop.nl/

RSIN/Fiscaal-nummer: 806753791

 

Verbindingen

Evangelische Gemeente Parousia Boskoop (EGP Boskoop) is aangesloten bij ABC-Gemeenten in Nederland. Zie https://www.abcgemeenten.nl/

EGP Boskoop is wereldwijd verbonden met het werk van de Christian And Missionary Alliance (CAMA). Zie http://awf.world/

 

Structuur

De ledenvergadering is statutair het hoogste orgaan. 2x per jaar vindt een gemeente-/ledenvergadering plaats.

Het bestuur, statutair ”raad” geheten, bestaat uit oudsten en diakenen. Hij vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte. Tot de raad behoren de voorzitter, de diaken-secretaris en de diaken-penningmeester. Zij ontvangen geen betaling voor de uitoefening van hun functie.

EGP Boskoop heeft thans geen betaalde werknemers.

 

Doelstelling en visie

Artikel 3 van de statuten geeft de doelstelling van EGP Boskoop weer:

De Gemeente stelt zich ten doel te bevorderen in Boskoop en omgeving volgens Bijbelse normen:

de verkondiging van het Evangelie overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;

  • de toepassing van de Doop der gelovigen en de bediening van het Avondmaal;
  • het oproepen van ongelovigen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2: 42;
  • het opbouwen van de gelovigen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  • in diakonale en pastorale nood te voorzien;
  • in haar eigen financiële behoeften te voorzien.
  • Onze visie is om met elkaar te leven in navolging van Jezus.

We werken vanuit de 5 G's:

1 - Gebed - voor elkaar en onze omgeving

2 - Gezin - dat willen we voor elkaar zijn

3 - Getuigen - van wat God in ons leven doet

4 - Gesprek - met elkaar, heilig en open

5 - Groei - persoonlijk en in aantal

 

Financiële kerngegevens (bron: goedgekeurde jaarrekening 2018 en begroting 2019)

 

Inkomsten

Begroot 2018

 

Werkelijk 2018

 

Begroot 2019

           

Giften (algemeen)

8.000

 

6.880

 

4.400

Giften (bestemming)

   

478

   

Collecte (algemeen)

1.800

 

1.637

 

1.600

Collecte( bestemming)

   

100

   
           

Totaal

9.800

 

9.095

 

6.000

           
           

Uitgaven

Begroot 2018

 

Werkelijk 2018

 

Begroot 2019

           

Voorganger

100

 

125

 

0

Plataan (huur + koffie/thee)

4.000

 

3.004

 

3.300

Zending/bestemmingsgiften

1.000

 

1.541

 

1.000

Sprekers

6.750

 

5.411

 

1.500

Gemeentekosten

1.500

 

773

 

900

Bijdrage ABC Gemeenten

500

 

440

 

450

Bankkosten

150

 

224

 

210

           

Totaal

14.000

 

11.518

 

7.360

           

(begroot) saldo 2018 / begroot saldo 2019

-4.200

 

-2.423

 

-1.360